Българско музикознание 2006/I

6,00 лв.

Описание

1/2006
Съдържание
Content
Димитър Христов Композиторски рефлексии върху най-новата
съвременност …………………………………………………………………………………………………………………… 3
Dimiter Christoff Composers Reflections on the Modern Life
Summary ………………………………………………………………………………………………………………………….  29
Любомир КавалджиевОтносно актуалната промяна на парадигмите в
методологията на музикалните изследвания ……………………………………………………………….. 31
Lubomir Kavaldjiev On Up-to Date Change of Paradigms in Music Research
Methodology
Summary…………………………………………………………………………………………………………………………… 51
Неделчо Милев Парадоксите на Вагнер ……………………………………………………………………….. 52
Nedelcho Milev Wagner’s Paradoxes
Summary ……………………………………………………………………………………………… …………………………. 66
Пенка Марчева По въпроса за музикалната интелигентност ……………………………………… 67
Penka Marcheva On the Issue of Musical Intelligence
Summary ………………………………………………………………………………………………………………………….. 80
Ангелина Петрова Втората половина на XX век и методите за аналитично
музикалнослухово възпитание. Слухова рефлексия върху
посттоналната музика – Майкъл Фридман …………………………………………………………………… 81
Angelina Petrova The Second Half of the 20th century and Methods for
Analytic Musical Aural Education. Aural Reflection on
Posttonal Music – Michael Friedman. (Analytic Attempt
at Solfeggio on Modal, Twelve-tone and Neo-tone Structures)
Summary ……………………………………………………………………………………………… …………………………. 97
Явор Конов Социокултурални и професионални проблеми на
духовника-музикант и ерудит в епохата
на „Краля-Слънце” …………………………………………………………………………………………………………. 99
Yavor Konov Socio-cultural and Professional Problems of the
Clergy-musician and Erudite in the “King-Sun” Epoch
Summary ………………………………………………………………………………………………………………………….. 124
Рецензии / Reviews
Кристина Япова Провокация към способността ни за диалог …………………………………….. 125
Kristina Yapova A Challenge to Dialogic Ability
Стефан Хърков Светлана Куюмджиева: „Ранновъзрожденска българска
музика – паметници и певчески репертоар.
Йоасаф Рилски” ………………………………………………………………………………………………………………. 133
Stefan Harkov Svetlana Kujumdzieva: “Early National Revival Bulgarian
Music – Sources and Chant Repertory. Yoasaph of Rila”
Драгомир Йосифов Елисавета Вълчинова-Чендова: „Новата българска музика
през последните десетилетия: модели и интерпретации” ……… 138
Dragomir Yossifov Elisaveta Valchinova-Chendova: “New Bulgarian Music
in the Last Decades: Models and Interpretations”

Съдържание

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Българско музикознание 2006/I“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *