Българско музикознание 2007/I

6,00 лв.

Описание

Редакционна колегия
Горица Найденова (зам.-гл. редактор), Дона А. Бюканън (САЩ), Елена Тончева, Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор), Иванка Влаева (секретар), Искра Рачева, Клер Леви, Кристиан Ханик (Германия), Лозанка Пейчева, Любомир Кавалджиев, Марияна Булева, Розалия Бикс, Розмари Стателова, Румяна Каракостова (зам.-гл. редактор), Светлана Захариева, Светлана Нейчева (Холандия),Стефан Хърков, Тимоти Райс (САЩ)Съставител и редактор: Клер Леви
Уредник и предпечат: Маргарита Керпичиян
Превод на английски език: Анжела Родел
Дизайн на кориците: Екатерина Такова

1/2007
Съдържание
Content
Richard Middleton In Search of the Popular Music Text ………………………… 3
Ричард Мидълтон В търсене на популярната музика като текст
Резюме ……………………………………………………………………………………………… 19
Светлана Захариева Музикална фолклористика и етномузикология … 20
Svetlana Zaharieva Musical Folkloristics and Ethnomusicology
Summary …………………………………………………………………………………………… 33
Клер Леви Из лабиринта от разкази в нефиксираната музика: аспекти
на етноджаза (върху виждания на Милчо Левиев) ……………………………. 34
Claire Levy Exploring the Labyrinth of Narratives in the Non-Fixed Music:
Aspects of Ethnojazz (On Views of Milcho Leviev)
Summary ………………………………………………………… ………………………………. 51
Кристина Япова Добри Христов за църковната музика ……………………. 52
Kristina Yapova Dobry Christov on Church Music
Summary ………………………………………………………………………………………….. 82
Милена Божикова Музикални диктати в XX век………………………………. 83
Milena Bozhikova Musical Dictates of the 20th Century
Summary …………………………………………………………………………………………. 95
Драгомир Йосифов Към въпроса за някои употреби на времето в
новата музика. Подходи към „новата сюжетност” …………………………… 96
Dragomir Yossifov On Some Treatments of The Phenomenon of Temporality
in New Music. Approaches to “The New Narrativity”
Summary ………………………………………………………………………………………… 116
Миглена Ценова Символика на сценичния костюм (Ши Фу) в
Пекинската опера: исторически, митологични и
социокултурни измерения …………………………………………………………….. 117
Miglena Tzenova Symbolism of the Stage Costume (Xi Fu) in Peking Opera:
Historical, Mythological and Sociocultural Dimensions
Summary ……………………………………………………………………………………….. 131
Защитени дисертации / Defended Dissertations
Клер Леви Кристина Япова: „Църковността като модус на
музикалното мислене (с примери от творчеството
на Добри Христов)”……………………………………………………………………….. 132
Claire Levy Kristina Yapova: “Churchness as a Mode of Musical
Thinking (on Examples of Dobry Christov’s Work)”

Съдържание

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Българско музикознание 2007/I“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *