Vienna and the Balkans: Papers from the 39th, World conference of the ICTM, Vienna 2007

10,00 лв. 8,00 лв.

Заглавие: Vienna and the Balkans: Papers from the 39th, World conference of the ICTM, Vienna 2007
ISBN: 978-954-8594141
Година: 2008
Категория:

Описание

CONTENT
Lozanka Peycheva. Notes from the Editor.
Ursula Hemetek. As an Introduction: Vienna and the Balkans.
Panel sessions: The history and perspectives of national ethnomusicologies and ethnochoreologies in the Balkans
Olivera Vasic & Dragica Panic-Kasanski. From the past towards the future: Six decades of Bosnian-Herzegovinian ethnomusicology and ethnochoreology.
Velika Stojkova Serafimovska. Macedonian Ethnomusicology – a problem of continuity.
Ivona Opetceska-Tatarcevska. Macedonian Ethnochoreology – a Problem of Continuity.
Lozanka Peycheva & Ventsislav Dimov. Future in the past: The Stoin`s as paradigms in Bulgarian Ethnomusicology.
Athena Katsanevaki. Music and Dance: Greek archives, institutions and initiatives. Aspects of research related to regional styles and the importance of the community.
Ivanka Vlaeva. The Bulgarian ideas and the meter-and-rhythm theory – music and dance.
Dimitrije Golemovic & Selena Rakocevic. Mapping the past and the future of Serbian ethnomusicology and ethnochoreology.
Panel session: ”Field research” – a matter of course?
Rosemary Statelova. The „unbearable lightness” of field research in Lusatia (and elsewhere).
Panel session: Gendering musical thinking
Rosemary Statelova. Chalga-girte and – guys: Poor music – rich bodies
Panel session: European Roma music research and its future assignment
Elena Marushiakova & Vesselin Popov. Recordings of Gypsy songs in the field.
Timothy Rice Afterword.
Summaries.
Authors (Short Curriculum Vitae)
Announcement
Velika Stojkova Serafimovska. New ICTM Study Group on Music and Dance in Southeastern Europe and announcement of its First meeting on 4-7 September 2008

СЪДЪРЖАНИЕ
Лозанка Пейчева. Думи на редактора
Урсула Хеметек. Въведение: Виена и Балканите.
Тематичен панел: История и перспективи на националните етномузикологии и етнохореологии на Балканите
Оливера Васич & Драгица Панич-Казански. От миналото към бъдещето: шест декади на етномузикологията и етнохореологията в Босна и Херцеговина.
Велика Стойкова Серафимовска. Македонската етномузикология: проблемът за приемствеността.
Ивона Опетческа-Татарчевска. Македонската етнохореология: проблемът за приемствеността
Лозанка Пейчева & Венцислав Димов. Бъдеще в миналото: двамата Стоин като парадигми в българската етномузикология
Атина Катсаневаки. Музика и танц: гръцки архиви, институции и инициативи. Перспективи на изследванията, свързани с регионални стилове и важността на общностите.
Иванка Влаева. Българските идеи и метроритмичната теория -музика и танц.
Димитрие Големович & Селена Ракочевич. Картографиране на миналото и бъдещето на сръбската етномузикология и етнохореология
Тематичен панел: Нови погледи върху теренното изследване
Розмари Стателова. „Непоносимата лекота“ на теренното проучване в Лужица, Германия.
Тематичен панел: Музикално мислене в „джендер” перспектива
Розмари Стателова. Чалга-моммчета и чалга-момчета: скромна музика – богата телесност.
Тематичен панел: Европейски изследвания върху ромска музика и техни бъдещи задачи
Елена Марушиакова & Веселин Попов. Записи на цигански песни от терен.
Тимоти Райс. Послеслов.
Резюмета.
Автори (кратки биографични справки)
Велика Стойкова Серафимовска. Нова Научна група за изследване на музиката и танца в Югоизточна Европа към Международния съвет за традиционна музика (IСТМ) – ЮНЕСКО (съобщение за Първата среща на групата 4-7 септември 2008)

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Vienna and the Balkans: Papers from the 39th, World conference of the ICTM, Vienna 2007“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *